Kontakt

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1

tel. biuro: +48 (32) 647 14 60
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor - Mirosław Macek 

---------------------------------------------------------------------

Dom Kultury "Papiernik"
32-310 Klucze, ul. Rudnicka 2a

+48 798 948 550
(od pon. do pt. w godz. 11.00 - 19.00)

 

Dom Kultury "Hutnik"
32-310 Jaroszowiec, ul. Leśna 1

tel. +48 (32) 642 80 05

 

Ośrodek Rekreacyjny w Jaroszowcu
32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 15

tel. +48 (32) 645 70 85

http://www.lesnyzakatek.turystyka.pl/


 

Świetlica w Kolbarku
32-310 Kolbark, ul. Źródlana 3

Świetlica w Kwaśniowie
32-310 Kwaśniów Górny, ul. Długa 52

 


Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Wróbel

e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 32/6471460.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

 


 

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach z siedzibą w Kluczach 32-310, ul. Partyzantów 1, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

            tel. +48 326471460.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/gokklucze/ , w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 3. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, ( art. 6 ust. 1 lit f) RODO) jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Przetwarzanie odbywa się również na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) jaką wyraził Pan/i rozpoczynając korzystanie z platformy mediów społecznościowych, wyrażonej w stosunku do podmiotów administrujących poszczególnymi serwisami.
 4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 1. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (uodo.gov.pl).
 2. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

 

 1. Usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).

 

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.
 4. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM META PLATFORMS IRELAND LIMITED (FACEBOOK)

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych korzystających z fanpage'a jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach reprezentowany przez Dyrektora , ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. +48 (32) 647 14 60.
 2. Dodatkowo informujemy, że za przetwarzanie danych osób korzystających ze wszystkich funkcjonalności portalu Facebook, jest odpowiedzialny odrębny Administrator, którym jest Meta Platforms Ireland Limited. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora portalu Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w przypadku dokonania obserwacji naszego fanpage'a poprzez dokonanie subskrypcji „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowania przez Państwa komentarza lub reakcji pod którymkolwiek z zamieszczonych postów, w przypadku przesłania prywatnej wiadomości, a także w celach statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez Facebooka w zależności od interakcji, którą podejmuje użytkownik.
 5. Administrator może przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek, informacje dostępne w profilu publicznym oraz inne informację przekazane w wiadomościach lub komentarzach.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz wyrażonej zgody na  podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO, w  jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
 • informowania Państwa o naszej aktywności, organizowanych  warsztatach, sekcjach wokalnych, konkursach, wydarzeniach artystycznych i kulturalnych  oraz promowania wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, a także osiągnieć uczestników warsztatów i konkursów.
 • administrowania i zarządzania fanpage'em , w tym również udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników.
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 1. Meta Platforms Ireland Limited jako odrębny Administrator, odpowiedzialny za przetwarzanie danych w ramach Facebooka może przetwarzać dane użytkowników portalu we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. Więcej o przetwarzaniu danych przez Meta Platforms Ireland Limited znajdą Państwo pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 2. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z fanpage'a Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, mogą być dostępne dla Administratora tego portalu - tj. Meta Platforms Ireland Limited. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage'u mogą być również dostępne dla innych użytkowników Facebooka.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres :
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z obserwowania profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach. Niezależnie od przechowywania danych przez GOK, własne okresy przechowywania danych może stosować Administrator Meta Platforms Ireland Limited.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.
 3. Podanie danych w ramach korzystania z fanpage'a jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności np. możliwość zamieszczenia komentarzy.
 4. Administrator nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Należy mieć jednak na względzie, że przetwarzanie danych osobowych w ramach Facebooka ma ponadnarodowy charakter. Meta Platforms Ireland Limited może przekazywać dane poza obszar EOG, na podstawie właściwych przepisów prawa, umożliwiających takie transfery.
  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 5. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Załącznik do Zarządzenia nr GOK.021.8.2024

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach

z dnia 09 maja 2024 roku

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

OBOWIĄZUJĄCE

Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach
  (nazwa placówki)

 

 1. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

(siedziba: adres pocztowy)

 

09 maja 2024 roku

(data wprowadzenia)

 

…………………………….....................................................................

(podpis)

 

 

NA PODSTAWIE

 • Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 560) – art. 22c, art. 22b. 
 • Ustawa  z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6. 
 • Poradnik Fundacji – Dajemy Dzieciom Siłę

CEL

Zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim, dbałość o ich dobro, uwzględnianie potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie

 

Spis treści

Rozdział I 4

Obszary Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem. 4

Rozdział II 6

Słowniczek terminów. 6

Rozdział III 7

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka. 7

Rozdział IV.. 8

Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka. 8

Rozdział V.. 10

Zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych małoletnich. 10

Rozdział VI 12

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych. 12

Rozdział VII 13

Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.. 13

Rozdział VIII 14

Przepisy końcowe. 14

Załączniki do Standardów Ochrony Małoletnich. 15

Załącznik nr 1 – Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników.. 16

Załącznik nr 2 – Zasady bezpiecznych relacji 18

Załącznik nr 3 – Karta interwencji 23

Załącznik nr 4 – Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci 24

Załącznik nr 5 – Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych. 27

Załącznik nr 6 – Ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.. 28

Załącznik nr 7 Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich. 29

Załącznik nr 8 Powołanie oraz oświadczenie osoby odpowiedzialnej za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.. 30

Załącznik nr 9 Rejestr interwencji i zgłoszeń. 31

Załącznik nr 10 Wzór Zarządzenia wprowadzającego Standardy Ochrony Małoletnich. 32

 

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach jest działanie dla dobra dziecka
i w jego najlepszym interesie. Pracownik instytucji traktuje dziecko
z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej jednostki oraz swoich kompetencji.

Dobro i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników instytucji na rzecz dzieci. Pracownik traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania instytucja, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik stosował wobec małoletniego jakiekolwiek formy przemocy.

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc małoletniemu oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych
w placówce za bezpieczeństwo dzieci do niej uczęszczających.

Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Kluczach. Są szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców
i dzieci uczęszczających na zajęcia realizowane przez naszą instytucję oraz poprzez korzystających z innych form współpracy z nami. Poszczególne grupy małoletnich są z poniższymi Standardami aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

 

Rozdział I

Obszary Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

Standard 1 – Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach opracował, przyjął i wdrożył do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich.

 1. Dotyczy ona całego personelu (pracowników, współpracowników, stażystów
  i wolontariuszy – na wszystkich szczeblach instytucji).  
 2. Organ zarządzający placówką zatwierdził Standardy, a za ich wdrażanie
  i nadzorowanie odpowiada Dyrekcja.
 3. Dyrektor wyznaczył osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Standardów. Rola oraz zadania tej osoby są jasno określone.
 4. Standardy ochrony małoletnich jasno i kompleksowo określają:  
  1. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu  
  2. sposób reagowania w placówce na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia  
  3. zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko  
  4. zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych  
  5. zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 5. Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców
  i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.  

Standard 2 – Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, regularnie szkoli personel ze Standardów tj.:

 1. zasady rekrutacji personelu pracującego z dziećmi, w tym obowiązek uzyskiwania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskiwania oświadczenia personelu dotyczącego niekaralności lub braku toczących się postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
  i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
 2. zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem,
 3. zasady zapewniania pracownikom podstawowej wiedzy na temat ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz udzielania pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia,
  w zakresie:
 • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
 • procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
 • odpowiedzialności prawnej pracowników, zobowiązanych do podejmowania interwencji,
 1. zasady przygotowania personelu (pracującego z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami) do edukowania:
 • dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,
 • rodziców/opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem,
 1. zasady dysponowania materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnego ich wykorzystania.

 

Standard 3 – Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach wdrożył i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi udostępnione są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

 1. Instytucja wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.  
 2. Instytucja dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.    

 

Standard 4 – Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach co najmniej raz na 2 lata monitoruje
i w razie konieczności ewaluuje zapisy Standardów, konsultując się z personelem, uczniami
i rodzicami oraz je aktualizuje.

Standardy podstawowe:

 1. Przyjęte standardy ochrony małoletnich są weryfikowane ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.  

 Standardy uzupełniające: 

 1. W ramach weryfikacji standardów instytucja konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami. 

 

Rozdział II

Słowniczek terminów.

 

 1. Dziecko/małoletni – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 2. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.
 3. Personel – każdy pracownik instytucji bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
 4. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.
 5. Instytucja/placówka– każda instytucja świadcząca usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci.
 6. Dyrektor – osoba (lub podmiot), która w strukturze organizacyjnej jednostki, jest uprawniona do podejmowania decyzji.
 7. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka.
  W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 8. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie jednostki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
 9. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem
  to wyznaczony przez dyrektora pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
 10. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka. 

Rozdział III

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka.

 

 1. Pracownicy instytucji posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy instytucji podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia
  i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 4. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel - dziecko i dziecko - dziecko ustalone w placówce.
 5. Rekrutacja pracowników instytucji odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu.

Rozdział IV

Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

W przypadku powzięcia przez pracownika podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi instytucji.

 1. Po uzyskaniu informacji, dyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa i informuje ich o podejrzeniu.
 2. Wyznaczona przez dyrektora osoba sporządza opis sytuacji małoletniego w jednostce
  i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, pracownikami jednostki oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.
 3. Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:
 4. podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
 5. wsparcia, jakie zaoferuje dziecku placówka,
 6. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 7. W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia dziecka lub o krzywdzonym dziecku.
 8. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu informacji.
 9. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie dziecka, dyrektor instytucji jest zobowiązany powołać zespół interwencyjny.
 10. Zespół, o którym mowa, wzywa rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia
  w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
 11. Sporządzony przez zespół interwencyjny plan pomocy małoletniemu wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji przedstawiany jest rodzicom/opiekunom przez Dyrektora jednostki.
 12. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja lub sąd rodzinny, centrum usług społecznych bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia
  i skorelowanej z nim interwencji).

Po poinformowaniu rodziców/opiekunów małoletniego zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej.

W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego,
a podejrzenie to nie zostało potwierdzone –informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka na piśmie.

Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik
nr 3 do niniejszych Standardów.

Wszyscy pracownicy i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych małoletnich

 1. Jednostka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka, zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie
  z dna 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych):
  1. pracownik ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem;
  2. dane osobowe małoletniego są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci stanowią Załącznik nr 4 do niniejszych Standardów.
 2. Pracownikowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na jego terenie bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 3. Upublicznienie przez pracownika wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 4. W celu uzyskania zgody, o której mowa wyżej, pracownik może skontaktować się
  z opiekunem dziecka, by uzyskać zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zarejestrowanego wizerunku dziecka i określić, w jakim kontekście będzie wykorzystywany,
  że umieszczony zostanie na platformie YouTube w celach promocyjnych lub na stronie internetowej placówki (niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji,
  w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę
  w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.), lub ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

Rozdział VI

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

 1. Jednostka, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. W szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych stanowią Załącznik nr 5 do niniejszych Standardów.
 2. Na terenie instytucji dostęp dziecka do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem pracownika.
 3. W przypadku gdy dostęp do Internetu realizowany jest pod nadzorem pracownika jest on zobowiązany informować dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania z Internetu w czasie zajęć.
 4. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu przeprowadza z dziećmi cykliczne szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.
 5. Instytucja zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach.
 6. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu w porozumieniu z dyrektorem zabezpiecza sieć przed niebezpiecznymi treściami, poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.

 

Rozdział VII

Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 1. Dyrektor wyznacza Panią Ramonę Czyżykowską-Liber na osobę odpowiedzialną
  za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 3. Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów ochrony małoletnich przeprowadza wśród pracowników, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany
  oraz wskazywać naruszenia Standardów.
 4. Ankieta monitorująca stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Standardów.
 5. Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoba odpowiedzialna za realizację
  i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi.
 6. Dyrektor na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom, dzieciom i ich rodzicom/opiekunom.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 1. Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie Standarów następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie placówki lub poprzez przesłanie tekstu Standardów pracownikom i rodzicom dzieci drogą elektroniczną, lub zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie w wersji skróconej.

Załączniki do Standardów Ochrony Małoletnich

Załącznik nr 1 – Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników

Załącznik nr 2 –Zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko i dziecko – dziecko

Załącznik nr 3 –Karta interwencji

Załącznik nr 4 – Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci

Załącznik nr 5 – Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

Załącznik nr 6 – Ankieta monitorująca

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich

Załącznik nr 8 – Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

Załącznik nr 9 – Rejestr interwencji i zgłoszeń

Załącznik nr 10–Wzór Zarządzenia wprowadzającego Standardy Ochrony Małoletnich

Załącznik nr 1 – Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników

 1. Dyrektor przed zatrudnieniem pracownika poznaje dane osobowe, kwalifikacje kandydata/kandydatki, w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.
 2. Dyrektor dba o to, by osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.
 3. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, dyrektor może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:
 4. wykształcenia,
 5. kwalifikacji zawodowych,
 6. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
 7. W każdym przypadku dyrektor musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Powinien znać:
 8. imię (imiona) i nazwisko,
 9. datę urodzenia,
 10. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 11. Dyrektor może poprosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie tych danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Ograniczeniem są w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Kodeksu pracy.
 12. Dyrektor przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje jego/jej dane osobowe,
  w tym dane potrzebne do sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym.

Uwaga! Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi jest zobowiązane sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl. By móc uzyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym, konieczne jest uprzednie założenie profilu placówki.

 1. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze, dyrektor potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • PESEL,
 • nazwisko rodowe,
 • imię ojca,
 • imię matki.
 1. Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza lub osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Załącznik nr 2 – Zasady bezpiecznych relacji

Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Personel realizując te cele działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia.

 1. Relacje personelu

Każdy pracownik jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi
i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Każdy pracownik zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.

 1. Komunikacja z dziećmi
 1. W komunikacji z dziećmi pracownik zobowiązany jest:
 2. zachować cierpliwość i szacunek,
 3. słuchać uważnie dziecka i udzielać mu odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji,
 4. informować dziecko o podejmowanych decyzjach jego dotyczących, biorąc pod uwagę oczekiwania dziecka,
 5. szanować prawo dziecka do prywatności; jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, należy wyjaśnić mu to najszybciej jak to możliwe; jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, należy zostawić uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbać, aby być w zasięgu wzroku innych; można też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy,
 6. zapewniać dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć pracownikowi lub wskazanej osobie (w zależności od procedur interwencji, jakie przyjęto w jednostce)
  i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
 7. Pracownikowi zabrania się:
 8. zawstydzania, upokarzania, lekceważenia i obrażania dziecka oraz podnoszenia głosu na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci,
 9. ujawniania informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci; obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej,
 10. zachowywania się w obecności dziecka w sposób niestosowny; obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie
  w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 • Działania realizowane z dziećmi
 1. Pracownik zobowiązany jest:
 2. doceniać i szanować wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażować
  i traktować równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny
  i światopogląd,
 3. unikać faworyzowania dzieci.
 4. Pracownikowi zabrania się:
 5. nawiązywania z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, składania mu propozycji o nieodpowiednim charakterze; obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie nieletnim treści erotycznych
  i pornograficznych bez względu na ich formę,
 6. utrwalania wizerunku nieletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych; dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrekcja nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzyskała zgód rodziców/opiekunów oraz samych dzieci,
 7. proponowania nieletniemu alkoholu, wyrobów tytoniowych, nielegalnych substancji, jak również używania ich w obecności małoletnich,
 8. przyjmowania pieniędzy, prezentów od nieletnich, od rodziców/opiekunów dziecka,
 9. wchodzenia w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/ opiekunów dziecka, zachowywania się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych.
 10. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dzieckiem przez pracownika lub pracownikiem przez dziecko, muszą być raportowane dyrektorowi. Jeśli pracownik jest ich świadkiem, zobowiązany jest reagować stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.
 1. Kontakt fizyczny z dziećmi
 1. Jakiekolwiek przemocowe działanie wobec małoletniego jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego.
 2. Pracownik zobowiązany jest:
 3. kierować się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując
  i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy jego dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie,
 4. być zawsze przygotowanym na wyjaśnienie swoich działań,
 5. zachować szczególną ostrożność wobec dziecka, które doświadczyło nadużycia
  i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania; takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi; w takich sytuacjach pracownik powinien reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 6. Pracownikowi zabrania się:
 7. bicia, szturchania, popychania oraz naruszania integralności fizycznej dziecka
  w jakikolwiek inny sposób,
 8. dotykania dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny,
 9. angażowania się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
 10. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, pracownik zobowiązany jest unikać innego niż niezbędny kontakt fizyczny z dzieckiem.
  W każdej czynności pielęgnacyjnej i higienicznej, związanej z pomaganiem dziecku
  w ubieraniu się i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu czy korzystaniu z toalety, pracownikowi powinna asystować druga osoba zatrudniona w placówce.
 11. Podczas dłuższych niż jednodniowe wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie
  z dzieckiem w jednym łóżku lub w jednym pokoju.
 12. Kontakt fizyczny z dzieckiem musi być jawny, nieukrywany, nie może wiązać się
  z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli pracownik będzie świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zobowiązany jest zawsze poinformować o tym osobę odpowiedzialną i/lub postępować zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
 1. Kontakty pracownika z dzieckiem poza godzinami pracy
 1. Obowiązuje zasada, że kontakt z dziećmi uczęszczającymi do jednostki powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych, wychowawczych lub
 2. Pracownikowi zabrania się zapraszania dzieci do swojego miejsca zamieszkania, spotykania się z nimi poza godzinami pracy; obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile
  w mediach społecznościowych).
 3. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).
 4. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, pracownik zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora, a rodzice/opiekunowie dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
 5. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.
 1. Bezpieczeństwo online
 1. Pracownik musi być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego
  z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, a także własnych działań w Internecie. Dotyczy to odwiedzania określonych stron, korzystania
  z aplikacji randkowych, na których może on spotkać uczniów/uczennice, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont,
  z których korzysta. Jeśli profil pracownika jest publicznie dostępny, to również dzieci
  i ich rodzice/opiekunowie mają wgląd w cyfrową aktywność pracownika.
 2. Pracownik zobowiązany jest wyłączać lub wyciszać osobiste urządzenia elektroniczne
  w trakcie zajęć oraz wyłączyć na terenie placówki funkcjonalność Bluetooth.
 3. Pracownikowi zabrania się nawiązywania kontaktów z dziećmi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.

Załącznik nr 3 – Karta interwencji

Imię i nazwisko dziecka

 

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

 

Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa

Data:

Działanie:

 

 

 

 

Spotkania z opiekunami dziecka

Data:

Opis spotkania:

 

 

 

 

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny

inny rodzaj interwencji (jaki?): …………………………… …………………………………………

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji

 

 

Wyniki interwencji – działania organów wymiaru sprawiedliwości (jeśli instytucja uzyskała informacje o wynikach działania placówki lub działania rodziców)

Data:

Działanie:

 

 

         

 

Załącznik nr 4 – Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci

Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Nasze wartości

 • W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.
 • Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.
 • Dzieci mają prawo zdecydować, czy ich wizerunek zostanie zarejestrowany i w jaki sposób zostanie przez nas użyty.
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.

Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:

 • Pytanie o pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz o zgodę dzieci przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania. Dobrą praktyką jest również pozyskiwanie zgód samych dzieci.
 • Udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online.
 • Unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko
  z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka używamy tylko imienia.
 • Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych
  z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez naszą instytucję).
 • Zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:
  • wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane,
   a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,
  • zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci
   w grupie, a nie pojedyncze osoby.
 • Rezygnację z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu z instytucji.
 • Przyjęcie zasady, że wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci należy rejestrować i zgłaszać dyrekcji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku własnego placówki

W sytuacjach, w których nasza instytucja rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku,

deklarujemy, że:

 • Dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane.
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez nas na piśmie oraz uzyskamy przynajmniej ustną zgodę dziecka.
 • Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:
  • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
  • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
  • niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika naszej instytucji,
  • poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
 • Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do prywatnego użytku

W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:

 • Wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
 • Zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane
  w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci wyrażą na to zgodę,
 • Przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

Rejestrowanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie i media

 • Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrekcji. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Oczekujemy informacji o:
  • imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
  • uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
  • podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Personelowi instytucji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz bez zgody dyrekcji.
 • Personel instytucji nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów prawnych dzieci i nie wypowiada się
  w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 • W celu realizacji materiału medialnego dyrekcja może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń instytucji dla potrzeb nagrania. Dyrekcja podejmując taką decyzję poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie instytucji dzieci.

Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka

Jeśli dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, będziemy respektować ich decyzję. Z wyprzedzeniem ustalimy z rodzicami/ opiekunami prawnymi i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych
i grupowych.

Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany. 

Przechowywanie zdjęć i nagrań

Przechowujemy materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem
i bezpieczny dla dzieci:

 • Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na

klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane

w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez instytucję.

 • Nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji

i/lub okres ustalony przez placówkę w polityce ochrony danych osobowych.

 • Nie przechowujemy materiałów elektronicznych zawierających wizerunki dzieci na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe
  i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive).
 • Nie wyrażamy zgody na używanie przez pracowników osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków dzieci.
 • Jedynym sprzętem, którego używamy jako instytucja, są urządzenia rejestrujące należące do instytucji.

Załącznik nr 5 – Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

 1. Infrastruktura sieciowa placówki umożliwia dostęp do Internetu, zarówno personelowi, jak i dzieciom, w czasie zajęć i poza nimi.
 2. Sieć jest monitorowana, tak, aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.
 3. Rozwiązania organizacyjne na poziomie placówki bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
 4. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w sieci w instytucji jest Pan Tomasz Tomsia.
 5. Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci w instytucji. Do obowiązków tej osoby należą:
  1. Zabezpieczenie sieci internetowej placówki przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.
  2. Aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb, przynajmniej raz
   w miesiącu.
  3. Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzanie, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.
   W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia. Informację
   o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje kierownictwu, które aranżuje dla dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem na temat bezpieczeństwa w Internecie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji.
 6. Istnieje regulamin korzystania z Internetu przez dzieci oraz procedura określająca działania, które należy podjąć w sytuacji znalezienia niebezpiecznych treści na komputerze.
 7. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika placówki, ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.
 8. W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za Internet przeprowadza z dziećmi cykliczne warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.
 9. Placówka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest swobodny dostęp do sieci.

Załącznik nr 6 – Ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

TAK

NIE

Czy znasz standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w jednostce, w której pracujesz?

 

 

Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem”?

 

 

Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

 

 

Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone?

 

 

 

 

Czy podjąłeś/-aś jakieś działania? Jeśli tak, to jakie?

 

 

Jeśli nie – dlaczego?

 

 

 

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem? (odpowiedź opisowa)

 

 

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie o zapoznaniu się
 ze Standardami Ochrony Małoletnich

 

 

..........................................................................................................................................................

imię i nazwisko pracownika

 

Ja niżej podpisany(-a) oświadczam, że zapoznałem(-am) się z dokumentacją wchodzącą w skład Standardów Ochrony Małoletnich obowiązującą w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kluczach i przyjmuję ją do realizacji.

Oświadczam również, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z praw publicznych, nie byłam(-em) skazana(-y) za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego oraz nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie. Nie
zostałam(-em) skazana(-y) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne. Jestem świadoma(-y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

…………………………………………..…………………….……….

(data, podpis)

 

Załącznik nr 8 Powołanie oraz oświadczenie osoby odpowiedzialnej
za realizację i propagowanie
Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

 

…………………………………

(miejscowość, data)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach - …………….……………. /imię i nazwisko

powołuje

…………………………………….… /imię i nazwisko ………………………….……… /stanowisko

 

jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian
w Standardach. Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów ochrony małoletnich przeprowadza wśród pracowników, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów .

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z praw publicznych, nie byłam(-em) skazana(-y) za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego oraz nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie. Nie zostałam(-em) skazana(-y) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne. Jestem świadoma(-y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

…………………………………..…………………                   ……………………………………………………

(podpis Dyrektora)                                                (podpis osoby Upoważnionej)

 

 

Załącznik nr 9Rejestr interwencji i zgłoszeń

 

Lp.

Data interwencji/ zgłoszenia

Przedmiot interwencji/ zgłoszenia

Wynik interwencji/ zgłoszenia

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 10 Wzór Zarządzenia wprowadzającego Standardy Ochrony Małoletnich

 

 

ZARZĄDZENIE  NR ………

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W KLUCZACH,

Z DNIA ………

w sprawie wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich

 

Na podstawie art. 22b pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 560) zarządza się, co następuje:

 • 1

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach zostają wdrożone do stosowania Standardy Ochrony Małoletnich.

 

 • 2

Zadania związane z działalnością na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem realizują wszyscy pracownicy zatrudnieni w instytucji, a za skuteczne funkcjonowanie Standardów Ochrony Małoletnich odpowiedzialna/y jest ....................................... – (funkcja/ stanowisko/nazwisko).

 

 • 3

Wszyscy pracownicy zostają zobowiązani do zapoznania się z przepisami ochrony małoletnich obowiązujących w instytucji  w terminie do ……………..

 

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          / dyrektor jednostki/